• German
 • Norsk

Skole- og husreglement

Sentrale elementer i en tillitsfullt samarbeid

Våre skole-og husregler danner en generell reglement for alle elever i den norsk-tyske bikulturelle skole. Skolen kan kun oppfylle sitt mandat om utdanning myndigheter, rektorer, lærere, studenter og lærere arbeider sammen med selvtillit. Bestemmelsene i ordensreglementet er ment å tjene dette samspillet.

Skolereglement (utdrag)

Skolens oppdrag og dannelsesmål

Skolen skal formidle følgende innhold til elevene: det tyske språk, tysk dannelse og et realistisk bilde av Tyskland i alle dets aspekter. Likeledes skal vertslandets språk og kultur formidles. Slik skal eleven få kompetanse til møtet med andre folkeslag og kulturer, og oppdras til toleranse, internasjonal forståelse og vilje til fred. Skolen skal gjøre det mulig for eleven å velge en utdannelse i samsvar med hans/hennes evner. Den har derfor til oppgave å formidle kunnskap og ferdigheter, samt å sette eleven i stand til å utvise selvstendig dømmekraft og utvikle sin personlighet og sine sosiale evner. Skolen skal oppdra eleven til selvbestemthet under ansvar for ens medmennesker, til anerkjennelse av etiske normer og religiøse verdier,
toleranse og respekt for andres overbevisninger. Eleven skal få mulighet til å møte andre kulturer og nasjoner og skal oppdras til åpenhet, internasjonal kommunikasjon og en fredelig holdning.
Formidlingen av undervisningsinnhold og pedagogiske verdier skal være samsvar med skolens dannelsesmål. Læremål og organisering av undervisningen retter seg etter de regler som er vedtatt av  Forbundsrepublikken Tyskland og skolens vertsland.
(Se Håndboka for tyske skoler i utlandet).

Den Tyske Skole Oslo er en tyskspråklig utenlandsskole og en bikulturell skole. Den er åpen for elever fra alle nasjoner. Det kreves tyskkunnskaper for å ha utbytte av å gå på denne skolen; disse kan blant annet også erverves på skolen. Skolen skal ikke bare formidle tysk dannelsesinnhold, men også bidra til å gjøre elevene fortrolige med norsk språk og kultur.

Tilleggsundervisning for elever uten tyskkunnskaper er en frivillig ytelse fra skolens side, og er avhengig av de organisatoriske og finansielle rammebetingelser.

Husreglement (utdrag)

For det detaljerte husreglement, se avsnittet på høyre side. 
Instrukser:
I skoletiden er eleven underlagt skolens tilsynsplikt. Derfor skal instruksene fra personalet ved Den Tyske Skole Oslo følges..


Opphold på skolen:
Elever som ikke er påmeldt ved AKS skal forlate skolebygningen ved skoledagens slutt.

Det er ikke tillatt

 • å forlate skolens område i løpet av skoledagen. Dette gjelder i særdeleshet
 • også for friminutter og fritimer. Det gjelder unntak for klassene 11-12
 • å oppholde seg i skolebygningen i friminuttene. Unntak: Klassene 10–12 har lov
 • til å oppholde seg i klasserommet eller Oberstufenraum
 • å drive med leker eller andre aktiviteter som setter andre i fare
 • å ha med seg farlige gjenstander, f.eks. lightere, kniver osv.
 • å ha med seg narkotiske stoffer, alkohol eller sigaretter på skolen eller å
 • konsumere slike der
 • å bruke mobiltelefoner. Disse kan kun, etter avtale med lærer, benyttes til å
 • ringe etter skoledagens slutt. Det er ikke lov å benytte mobiltelefoner til
 • lydopptak, fotografering, avspilling av musikk eller spilling av spill i skoletiden.
 • Både elever og foreldre kan til enhver tid nås via skolens sekretariat.
 • å bruke skolens datamaskiner til å laste ned eller lese materialer av
 • pornografisk eller rasistisk art, eller andre materialer med innhold som strider
 • mot norsk og tysk rett.

 

Regler for friminuttene
I friminuttene tar vi hensyn til hverandre, og skader ikke medelever eller utsetter dem for fare.

Friminutt, kl. 09.30 - 09.45
Storefri, kl. 11.25 - 11.40

Bibliotek

Biblioteket har følgende åpningstider:

Tirsdag 13.30 - 16.00
Torsdag 13.30 - 16.00

Bibliotket betjenes av Claudia Lischewski-Havnes

Bibliotek

DSO troner på toppen i landet som nr. 1 på de nasjonale prøver 2016 for 8. klasse. Ingen over, ingen ved siden!

Les mer om de gode resultatene i Nettavisen.

Denne bedriften sikrer skolens fremtid med et større pengebeløp: